Kavana Sarma Kaburlu

All Rights Reserved

మనదేశం ,మనసంస్కృతి ,మనచరిత్ర ,మన విజ్ఞానం – నా అవగాహన

with one comment

మనదేశం ,మనసంస్కృతి ,మనచరిత్ర ,మన విజ్ఞానం – నా అవగాహన

5మనచరిత్ర (కొనసాగింపు -3):
మన చరిత్ర మన వారి దృష్టిలో :
సైన్స్ ప్రకారం పెద్ద పేలుడు అంతరం స్థల కాలాలూ ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు కాలం ముందు కు నడుస్తోంది స్థలం వ్యాకోచిస్తోంది మళ్ళీ సంకోచించి మళ్ళీ పెద్దపేలుడు సంభవించ వచ్చు
మన ఋషుల ప్రకారం కాలం అనంతం గా చక్రీయం పద్ధతిలో కొనసాగుతోంది. ఒక చక్రం లో యుగాలు, మహాయుగాలు, మన్వంతరాలు కల్పాలు ఉంటాయి .మళ్ళీ మళ్ళీ అవి పునరావృత్తం అవుతూ ఉంటాయి.
ప్రస్తుతం నడుస్తున్న వైవస్వత మన్వంతరంలో , నడుస్తున్న మహాయుగం లో మనం కలియుగానికి చెందినవారిమి .కృష్ణుడు ద్వాపర యుగం లో చివర భాగానికి .రాముడు త్రేతాయుగం చివరి భాగానికి , వైవస్వతుడు కృతయుగం ప్రారంభానికి చెందిన వారు.
మహాయుగం నిడివి 4320000 సంవత్సరాలు అన్నది ఒక ఊహన.(Assumption ) దానికి ఆధారం ఒక దివ్య సంవత్సరం 360 సంవత్సరాలకి సమానం అన్న సమీకరణం. భారతం లో మార్కడేయుడు మహాయుగం నిడివి 12000 సంవత్సరాలుగా చెప్పటం ,మార్కండేయుడు చెప్పినవి దివ్య సంవత్సరాలు అని భా గవతం లో ఉండటం .( 360X12000 = 4320000) కూడా కారణాలు .
మహా యుగం నివి సరైనదే అనుకుంటే కలి 432000 సం , ద్వాపర 864000 సం. , త్రేత 1296000 సం ., కృత 1728000 సం ., ల నిడివిగల యుగాలు . మనకి రాముడికి మధ్య కాలం > 864000 సం + కలి ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటికి అయిన సంవత్సరాలు ( 5000 సం . అ నుకుందాము )
అంటే రమా రమి 8.7లక్షల సంవత్సరాల కాలం కిందట విల్లంబులు ధరించిన ఆజానుబాహుడైన నల్లని రాముడు పది రథాలలో ఆయుధాలను రణభూమికి తీసుకు వెళ్ళుతూ ఉండే దశ రథుడి కి జన్మించాడు అనుకోవాల్సి వస్తుంది. అంత పాత కాలం లో అటువంటి మానవలు ఉన్నారనుకోవటానికి ఆధారాలు లేవు. .. ఆజానుబాహులైన ‘కపులు’ మాత్రమే ఉన్నాయి నాగరక మానవుడు రూపు దిద్దుకుని 50000 సంవత్సరాలే అవగా నేసిన ,బట్టలు కట్టుకుని రాజ్యాలు స్థాపించుకుని రథాలు ఎక్కి విల్లులు ధరించి యుద్ధాలు చేసే జాతి గా పరిణతి చెందటం ఏ 10000 సంవత్సరాల కిందట జరిగిందన్న ఆధారాలు ఉన్నాయి .
ఎలా అయితే మౌర్య చంద్ర గుప్తుడు ,అలెగ్జాండర్ సమకాలీను లనేది నమ్మ శక్యం కానీ వాద నో ,రాముడు 8.7 లక్షల సంవత్సరాల పూర్వం వాడు అనేది కూడా ఆధారాలు లేని నమ్మకం పై ఆధార పడిన మొండి వాదన మాత్రమే .

అంటే రాముడు అనే వాడు లేడ ని కాదు .అంత పాతకాలం లో లేడ ని మాత్రమే. అన్ని ఇతి హాసాలలోను ఉన్నట్టే రామాయణ ఇతిహాసం లోని అతి శయోక్తులు , అలౌకిక వర్ణనలు ఉన్నాయన్న జ్ఞానం తో వాటిని ,వడ కట్టే తీసేస్తే , రక్త మాంసాలతో భూమి మీద నడయాడిన రాముడు దొరుకుతాడు ఆ పని నేను నా ‘రామకాండం’అనే పుస్తకంలో చేసాను . అవసరమైనప్పుడు కల్పన అతి తక్కువగా ఉచితమైన ఊహల ఆధారంగా చేసాను . నా ఊహన/ ప్రతిపాదన :
. మనం, రాముడు ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఒకే మన్వంతరానికి మాహా యుగానికి చెందిన వారిమి అని కాక ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఒకే వెచ్చని యుగానికి చెందిన వారిమి అనుకోవాలి . అది ఒక 8000 -9000 సంవత్సరాల క్రితం మొదలైంది .

రాముడికి కృష్ణుడికి మధ్య అంతకాలం ఎందుకు అవసరమైంది అంటే కొన్ని పదాలకి చెప్పుకున్న తప్పుడు అర్ధాలు వలన, కొన్ని అతిశయోక్తుల వలన . ఉ దాహరణకి రాముడి ‘పూర్వజులు ‘ అన్నపదానికి అతని కంటే ముందర పుట్టిన వారనే అర్ధం అంతే కానీ రాముడు, వారికి పుట్టినవారికి పుట్టిన వాడని కాదు .ఆ మాట వంశ పారంపర్యతను సూచించదు. మరో విషయం కొన్ని వేల ఏళ్ళు జీవించటం గురించి పరిపాలించటం గురించి ,ఉన్న అతిశయోక్తులు
సూర్య చంద్ర వంశాలతో అనుబంధం కల సామాన్య ( Common ) ఋషుల వంశాలని గుర్తిస్తే , మనం ఈ రెండు వంశాల లోని సమకాలి కులని గుర్తించ గలుగుతాము. అలా చేస్తే భీష్ముడు దశరథుడు ఒక కాలం వారని లెక్క కట్టగలుగుతాం .
ఈ వివరాలు నేను మా అమ్మాయి వ్రాసిన చరిత్ర పుస్తక లో ఇచ్చాము వేల సంవత్సరాలు వందలకి తగ్గుతాయి. వ్యాసుడు వశిష్ఠుడు లాంటి వారు 150 నుంచి 200 సంవత్సరాలు బతికారనుకుంటే సరి పోతుంది. అవి ‘పుక్కిట ( Oral Tradition ) పురాణాలు అని కొట్టి పారేసేవారి నోర్లు కట్టేయవచ్చు . భారత ఇతిహాసం, కలియుగ ప్రారంభం తో ముగిసే కథ. కనక దాని కథే వేరు దానిని తరవాతి కొనసాగింపులో వివరిస్తాను ( సశేషం )

Advertisements

Written by kavanasarma

May 4, 2018 at 4:52 am

Posted in Uncategorized

One Response

Subscribe to comments with RSS.

 1. 👌👌👌

  On Fri, 4 May 2018, 10:22 am Kavana Sarma Kaburlu, wrote:

  > kavanasarma posted: “మనదేశం ,మనసంస్కృతి ,మనచరిత్ర ,మన విజ్ఞానం – నా అవగాహన
  > 5మనచరిత్ర (కొనసాగింపు -3): మన చరిత్ర మన వారి దృష్టిలో : సైన్స్ ప్రకారం
  > పెద్ద పేలుడు అంతరం స్థల కాలాలూ ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు కాలం ముందు కు నడుస్తోంది
  > స్థలం వ్యాకోచిస్తోంది మళ్ళీ సంకోచించి మళ్ళీ పెద్దపేలు”
  >

  lokanampriya

  May 4, 2018 at 5:47 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: